Predstavljamo vam pisce i književnike: Slobodan Pavlović

Predstavljamo vam pisce i književnike te njihova djela, koja možete besplatno preuzeti s portala www.digitalne-knjige.com:

———–

Slobodan Pavlović

Bilješka o piscu:

Slobodan Pavlović, rođen je 07.04.1937. godine. Studije psihologije završava na Filozofskom fakultetu – odsjek za psihologiju, Univerzitet u Ljubljani. Magistrirao na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli, doktorirao na Filozofskom fakultetu – odsjek za psihologiju, Univerziteta u Sarajevu.

Do početka rata u BiH, radi kao psiholog zaposlen u Koksno hemijskom kombinatu u Lukavcu. U toku rata nalazi se na dužnosti psihologa u Armiji BiH. Nakon rata do penzionisanja radi na Psihijatrijskoj klinici UKC Tuzla i privatnoj ordinaciju za Kliničku i industrijsku psihologiju u Tuzli.

U toku rata, započinje sa istraživanjima u oblasti psihičke traume,  što su bili predmeti magistarskog i doktorskog rada. Do sada objavio, ili učestvovao na Kongresima ili Simpozijima, sa 51 radom kao autor ili koautor, od toga 14 u inozemstvu

Dugogodišnji je suradnik Instituta zaštite na radu Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, na izradi eleborata za radna mjesta sa posebnim uvjetima rada i radna mjesta za skraćenje radnog vremena (Rudnici Pljevlja; Koksara Lukavac); Dugogodišnji suradnik Instituta za zaštitu u Tuzli (rad na elaboratima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uvjetima rada).

Suradnik Svetovnega slovenskega kongresa – konfernce slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Dugogodišnji suradnik Domova zdravlja u Gračanici i Srebreniku.

U ranijem periodu obavlja različite dužnosti u Društvu psihologa BiH i Jugoslavije komisije za (Predsjednik društva psihologa BiH; član Izvršnog odbora Društava psihologa Jugoslavije; Predsjednik psihodijagnostička sredstva Jugoslavije). Član društva psihologa FBiH.

Za svoj ukupni rad i naučni doprinos, dobio je više značajnih društvenih priznanja.

Prof.dr. Slobodan Pavlović, preminuo je 3.aprila 2017.g. u Tuzli.

———–

Knjige objavljene i dostupne na portalu digitalne-knjige.com:

“RATNA TRAUMA – PSIHIČKI POREMEĆAJ U TOKU RATA”; digitalne-knjige.com 2014

http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic2.php

“POREMEĆAJ INTELEKTUALNIH I KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI 

KOD PSIHIČKI TRAUMATIZIRANIH RATNIH VETERANA”; digitalne-knjige.com 2015

http://www.digitalne-knjige.com/pavlovic3.php

—————

Naslovnice knjiga:

—————

Kritike:

Recenzija rukopisa “RATNA TRAUMA – PSIHIČKI POREMEĆAJ U TOKU RATA”

“Rukopis RATNA TRAUMA – PSIHIČKI POREMEĆAJ, autora Slobodana Pavlovića, kliničkog psihologa i doktora nauka iz područja psihologije, predstavlja kombinaciju teoretskih razmatranja ratne psihičke traume i prikaza pojedinih slučajeva iz bogate vlastite prakse.

U uvodnom dijelu, autor objašnjava što je stres i koje su njegove karakteristike, zatim se fokusira na traumatski stres odnosno psiho traumu, prikazujući psihoanalitički, biološki i psihoformativni model psihotraume. Nadalje, objašnjava prirodu stresa i stresore u ratu te dinamiku psihičkog sloma. Ovo potonije ilustruje primjerom iz prakse koji je vrlo edukativan i zanimljiv, kako za obrazovane laike, tako i za psihologe, psihijatre, neuropsihijatre.

U podpoglavlju Historijat psihičke traume, razvoj dijagnostike nas podsjeća kako je to u teoriji “počelo”, a potom nas podsjeća kako su gubici u ratu zbog psihičke traume nadrastali gubitke zbog fizičkog ranjavanja. Predstavljanje Postraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) je vrlo dobro poslozeno, didaktički jasno i obogaćeno primjerima iz vlastite prakse, uključuje dijagnostičke kriterije i dijagnostički pristup osobi sa simptomima ovog poremećaja, te njegovu neurobiologiju, faktore rizika za njegov razvoj (starost, obrazovni status bračno stanje, rani razvoj u porodičnom setingu, psihičke smetnje u djetinjstvu, predratnom periodu, traume u djetinjstvu), pregled psihičke traume nakon rata u BiH, psihičke poremećaje kod ratnih veterana nakon rata u našoj zemlji, somatske smetnje i emocionalno funkcioniranje kod psihički traumatiziranih osoba, agresiju kao prateću pojavu PTSP-a, te zloupotrebu alkoholnih pića i pušenje cigareta u toku rata, kao i PTSP kod teško ranjenih vojnika .

Na kraju knjige Slobodan Pavlović se osvrće na jedan vrlo značajan segment, rekao bih kolektivne psihološke traume, dijela BiH društva, psihološki poremećaj kao posljedicu genocida u Bosni i Hercegovini, opet dodajuci ilustrativne primjere svojih tvrdnji. Završni dio rukopisa je posvećen iskustvima iz prakse sa terapijskim mogućnostima psiho traumatiziranih osoba.

Rukopis sadrži i popis značajnog broja relevantnih publikacija, koje je autor koristio prilikom pisanja, među kojima su i njegovi radovi koje je do sada objavio.

O psihološkoj traumi i njenim posljedicama sve se više piše i istražuje i u našoj zemlji. Ovaj rukopis je vrlo vrijedno djelo koje obogaćuje, ne tako veliki opis napisanih tekstova na ovu temu u Bosni i Hercegovini. Njegova vrijednost se ogleda u prostoj činjenici da je napisana od strane vrlo educiranog kliničkog psihologa, koji ima neposredna iskustva u radu sa traumatiziranim osobama, u toku rata i nakon njegovog završetka. Pisan je razumljivo i obogaćen brojnim primjerima iz prakse.

Može poslužiti ne samo kao dobra informacija nego i kao vrlo edukativno štivo za sve one kojih se trauma tiče – profesionalce u oblasti mentalnog zdravlja, ali i za studente psihologije, specijalizante psihijatrije, novinare, političare i sve obrazovane laike koji hoće da o psihološkoj traumi znaju više. Stoga od srca preporučujem, da bude čim prije štampana.

Recezent : Prof. dr. mrd. sc. Osman Sinanović, neuropsihijatar, Redovni profesor Univerziteta u Tuzli

—————

Recenzija za knjigu S.Pavlovića:

 

POREMEĆAJ INTELEKTUALNO – KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI KOD PSIHIČKI

TRAUMATIZIRANIH RATNIH VETERANA

Rukopis pod naslovom „Poremećaj intelektualno – kognitivnih sposobnosti kod psihički traumatiziranih ratnih veterana”” autora Slobodana Pavlovića, obuhvata 108 kartica teksta organizovanog u 30 poglavlja sa devet slika, jednom tabelom i listom upotrebljenih referenci.

Tekst je logično raspoređen i uklopljen u dvije velike cjeline koje bi mogli označiti kao sumarni teorijski pregled neuropsihološkog pristupa funkcionisanju centralnog nervnog sistema u oblasti intelektualnih i kognitivnih procesa i (2) istraživački dio u kojem su prikazani odgovarajući dijelovi vlastitog istraživanja koje je autor proveo u okviru svoje doktorske disertacije “Kognitivno-emocionalne promjene kod ratnih veterana sa razvijenim PTSP nakon rata u Bosni i Hercegovini”(2003).

U uvodu su sadržane osnovne naznake problema obrađenih u knjizi i razlog izbora predmeta proučavanja, koji autor vidi u činjenici da su donedavno bila vrlo rijetka neuropsihološka istraživanja fiziološke podloge nastanka intelektualnih i spoznajnih teškoća u toku posttraumatskog stresnog poremećaja .

Pošto autor želi da podrobnije ispita vezu između ispoljenog PTSP i funkcija centralnog nervnog sistema, sljedeća poglavlja (3. do 17.) predstavljaju prikaz pojedinih dijelova mozga i njihovih uloga u odvijanju složenih procesa i svakodnevnih ponašajnih aktivnosti, uz naglasak na poremećajima koji nastaju prilikom njihovih oštećenja i disfunkcija.

Poglavlja 10.,11. i 12. predstavljaju razmatranje o vezi između intelektualnog i kognitivnog funkcionisanja (kako nesmetanog tako i poremećenog). Najviše pažnje posvećeno je pamćenju kao izuzetno složenoj i važnoj kognitivnoj funkciji. Naredna tri poglavlja se bave predmetom koji predstavlja osnovnu teorijsku podlogu za istraživački dio rada. Prikazana je neurobiologija posttraumatskog stresnog poremećaja i novija istraživanja i saznanja o odnosu PTSP i pamćenja.

Drugi, dio rada ( poglavlja 19.-30., u priloženom rukopisu) posvećen je rezultatima autorovog opsežnog istraživanja intelektualnog funkcionisanja i poremećaja pamćenja kod ratnih veterana u Bosni i Hercegovini u poslijeratnom periodu.

Detaljno je prikazano istraživanje i interpretirani su rezultati neuropsihološkog testiranja velike grupe ratnih veterana nekoliko godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini. Iako su tokom rata gotovo svi sudionici u istraživanja bili izloženi izrazito traumatičnim iskustvima i nose posljedice tih psiholoških trauma, nisu kod svih ispoljeni simptomi PTSP.

Upravo to je dalo mogućnost autoru da izvrši upoređivanje karakteristika intelektualnog i kognitivnog funkcioniranja veterana sa i bez manifestovanog posttraumatskog stresnog poremećaja.

Da bi uspješno izveo svoj ambiciozni projekat, dr. Slobodan Pavlović je morao da obavi impresivan klinički psihološki rad testiranja, prikupljanja i obrade podataka od grupe 300 ratnih veterana i, posebno, individualnog neuropsihološkog ispitivanja 50 sudionika iz grupe ratnih veterana sa jasno ispoljenim posttraumatskim stresnim poremećajem.

Sakupljen je veliki broj testovnih podataka o različitim aspektima kognitivnih i intelektualnih funkcija, odnosno o nizu disfunkcionalnosti koje su znatno izraženije kod ratnih veterana sa ispoljenim PTSP nego kod onih bez manifestnih simptoma tog poremećaja.

Rezultati ovog istraživanja uvjerljivo izvještavaju o dugoročnom razarajućem djelovanju PTSP na intelektualno i kognitivno funkcionisanje ratnih veterana. Nalazi koje je autor izložio u ovom djelu, u skladu su sa rezultatima dosadašnjih istraživanja u svijetu i sa nalazima rijetkih neuropsiholoških ispitivanja kod nas.

Knjiga je pisana jednostavnim i čitljivim jezikom, uz upotrebu razumljive terminologije i standadnih naziva, tako da je tekst moguće lako pratiti. Autor koji je klinički psiholog sa ogromnim iskustvom, unio je i primjere iz vlastite prakse, i da je takvih priloga više, to bi predstavljalo značajan dodatni kvalitet ove knjige.

Čitalac koji traži uvijek najnovije podatke u oblasti koja ga zanima, može se osjetiti pomalo uskraćenim, jer je tekst samo djelimično prerađen dio autorove doktorske disertacije pa, iako je prošlo desetak godina od dovršenja opisanog istraživanja, u knjizi nisu zastupljeni neki noviji pristupi i odgovarajuće reference (naprimjer neka istraživanja sa ratnim veteranima koje je provela doc.dr. M.Koso-Drljević).

Dva dijela knjige (koje bi, kao što je rečeno, mogli označiti kao teorijski i istraživački) prilično su uravnoteženo ukomponovani u ovom radu.

U Sarajevu, 26.11.2014. prof.dr. sc Renko Đapić

 

 

—–

Uredio i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja njenog autora.