Što je Kabala? (iz knjige “Praksa Kabale – Put uma, srca i čina” , Miljenka Brkića)

Put Kabale sastoji se u traženju smisla neke pojave, ali da se pritom ne zastane na razini pojave, nego da se tražitelj uzdigne iznad pojave te da na višim razinama postojanja (u Kabali se govori o četiri svijeta) pronađe bit pojave, kako je ona proizvedena od Boga, te da se ta ista bit razumije kao ono do čega nam je u pojavi najviše stalo. Postupak, ili metoda, Kabale nije pak stvar slučajnog nadahnuća jedne individue, nego je rezultat dugog razvoja u radu mnogih tražitelja koji su svoja razmišljanja predavali svojim sljedbenicima; otuda i ime Kabala: predaja i primanje te predaje, od hebrejske riječi kibel = primati[1].

Teorija emanacije

Emanacija (lat. emanare = istjecati), u filozofiji označuje proistjecanje nečeg nižeg iz nečeg višeg. Riječ „emanacija“ je bitna za razumijevanje Kabale; ona označuje to da postoji jedan dinamički kontinuum od onog Najvišeg – En Sof, do onog najprizemnijeg – to su sva bića u vidljivom svijetu, na pr. ljudsko tijelo. Stvari nisu strogo odvojene, nego se nalaze u dinamičkom tijeku od transcendencije do imanencije. En Sof (ono beskrajno, bezgranično) nije tek praznina, nego je naprotiv, punina Božjih atributa. Tih atributa Bog ima  bezbroj – kako to misli Spinoza u djelu Etika[1], ali se u Kabali govori samo o deset sefirota i oni su krajnje značajni kako za Božje stvaranje tako i za kabalističku sliku svijeta. U Bibliji, 1. Ljetopisa 29,11 govori se o temeljnim Božjim atributima:

„Tvoji su, o Gospode, veličanstvenost – sefira Gedula ( ili Hesed), i moć – sefira Gevura, i ljepota – sefira Tiferet, i pobjeda – sefira Necah, i slava (sjaj) – sefira Hod; jer tvoje je sve što je na nebu i na zemlji; tvoje je kraljevstvo – sefira Malkut, o Gospode, i ti si uzvišen nad svime kao poglavar svega (lkol lroš).“ (Prijevod prema www.machon-mamre)

Kada Bog iz sebe otpusti, emanira, spomenute atribute tada nastaju sefiroti (sefira, u jednini). Sefiroti su, dakle, Božji atributi emanirani iz Boga; nakon toga oni postaju samostalni entiteti koji se, u svojoj višeslojnosti, očituju kroz četiri razine postojanja, ili: četiri svijeta. Ujedno su ta četiri svijeta zbiljski postojeća po sloju sefirota koji se u njima očituju. Upravo će tako pojmljena emanacija od Najvišeg do vidljivih bića (uključujući čovjeka) omogućiti čovjeku put povratka k izvoru – Bogu; taj put će ići od uzdizanja tijela i njegove fiziologije, preko duševnih snaga, iskustva duha, preko molitve i predanosti Bogu (kroz proučavanje Tore i vršenje zapovjedi) do mističkog sjedinjenja sa Stvoriteljem neba i zemlje.

En Sof i svjetovi

Sveukupno postojanje (E)  je bezgranična snaga i beskrajni um koji se u Kabali naziva En Sof (en= bez; sof=kraj) koji iz sebe samog izvodi svu snagu i sve likove potrebne za stvaranje svih konkretnih bića. Kada se to beskrajno En Sof razumije kao osoba (neki Tko) i kada mu se pridaju antropomorfne odlike (govor, volja, strasti, …) tada nastaje u ljudskom predočavanju ono što se zove Bog. Iz En Sofa nastaju svjetovi (hebr: olamot) i to redom:

ACILUT – svijet emanacije: na ovoj razini svjetlo En Sof zrači i još uvijek je u jedinstvu sa svojim izvorom.

BERIA –  svijet kreacije: na ovoj razini prvi pojam stvaranja ex nihilo ali bez ikakvog oblika. Ovdje su prisutni i najviše rangirani anđeli (arhanđeli).

JECIRA – svijet oblikovanja: na toj razini stvorena bića poprimaju oblik.

ASIJA – svijet akcije: na ovoj razini stvaranje je dovršeno, međutim još uvijek je na duhovnoj razini. Na kasnijem stupnju javlja se i “fizički Asija” koji podrazumijeva naš fizički svijet sa svim svojim stvorenjima.

Emanaciju četiri svijeta može se prikazati i odnosom između postojanja nečega (hebr: ješ) i nepostojanja ičega (hebr: ajin), prikazano tablicom

Primjenom gornjih spoznaja može se prikazati Božje stvaranje čovjeka slijedećim tabličnim prikazom:

Tri vida Kabale

Kabala se može razmatrati pod tri vida:

1.) Teorijska ili teozofijskakoja proučava put Božjeg stvaranja– od Stvoritelja do stvorenih bića;

2.) Meditacijska ili kontemplativna(Kabala ijunit) koja poučava put uzdizanjak Bogu – od konačnih bića k Stvoritelju; ona podrazumijeva praksu meditacije i svih postupaka koji čovjeka uzdižu u više svjetove (JeciraBeriaAcilut). 

3.)  Činidbena/magijska(Kabala ma’asit): pokazuje put djelovanja u zajedništvu s Bogom– od Stvoritelja do svijeta činjenja. Napominjemo na jedno mjesto u Bibliji (Post 2,3)u kojemu se čovjek poziva da nastavi djelo Božjeg stvaranja:

U izvorniku čitamo: Vajvarek Elohim et-jom hašvii, vajkadeš oto ki bo šavat mikol-melakto ašer-bara Elohim la’asot.

Doslovni prijevod: I blagoslovi Elohim sedmi dan i posveti ga jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje Elohim stvori da se čini.

Očito je da prevođenje tog teksta ovisi o tome kako shvaćamo Božje stvaranje: Je li Bog stvorio sve jednom zauvijek, konačno dovršio svoje stvaranje te u sedmi dan počinuo, ili je stvaranje neka vrst emanacije Božjih atributa pa je kao takvo podložno daljnjem dovršavanju kroz ljudsko činjenje – a upravo na tu drugu opciju upućuje infinitiv la’asot (za činiti) u funkciji namjerne rečenice: da se dalje čini.

————-

TEMELJNI POSTUPCI U KABALI

Razlikovat ćemo deset temeljnih postupaka u praksi Kabale, a to su:

1.) Svjesno odnošenje spram tijela

2.) Svjesno disanje

3.) Prevlast nad zlim porivima (jecer hara)

4.) Djelovanje u vrlini (lehagiv musari)

5.) Čitanje i proučavanje Biblije u duhu PaRDeS

6.) Molitva (t’fila) upućena Bogu u duhu kavvana[1]

7.) Kontemplacija (hitbonenut) Božjih atributa

8.) Obdržavanje Božjih zapovjedi (micvot).

9.) Prianjanje Bogu (d’vekut)

10.) Jihudim – objedinjavanje Božjih imena

—————-

Detaljni opis svakog postupka dan je u onom poglavlju kojemu taj postupak pripada kako bi se čitatelju, i potencijalnom sljedbeniku Kabale olakšalo razumijevanje i življenje po njima.

Svrha praksa Kabale je u tome da teorijsko učenje Kabale zaživi u sljedbeniku, da postane sastavnim dijelom njegova života. Tada on više nije samo proučavatelj, nego onaj koji živi u skladu s učenjem Kabale.

Postupci Kabale nisu strogo utvrđene tehnike, nego predstavljaju način življenja u svim područjima života, na svim razinama duše i tijela. Svaki od postupaka u praksi Kabale određen je razinom svijeta (olamot) na kojoj se prakticira i u funkciji je tog svijeta.

U knjizi se obrađuju deset temeljnih postupaka.

——————-

[1] Spinoza, Etika I. Dio, Definicije: „Pod Bogom razumijem biće apsolutno beskrajno, tj. supstanciju koja se sastoji iz beskrajno mnogo atributa, od kojih svaki izražava vječnu i beskrajnu bitnost.“

[2] Hebr: כַּוָּנָה

 

 


 

Miljenko Brkić

Rođen 22. Travnja 1946. u Zadru. Diplomirao filozofiju i francuski jezik u Zagrebu.

Doktorirao filozofiju na temu „Filozofija i paideia u Hegelovu djelu”. Radio kao profesor na katedri za filozofiju odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Objavljivao znanstvene i stručne članke; objavio knjigu „Filozofija koja odgaja” (2006).

Živi u Karlovcu i intenzivno se bavi Kabalom (objavljuje članke o Kabali u Wikipediji, video priloge na Youtube-u i na web stranici www.academia.edu).

Kontakt:

e-mail: miljenb@gmail.com

 

—————————————–

 

Preuzmite knjigu – “Praksa Kabale – Put uma, srca i čina”

Knjigu Praksa Kabale – Put uma, srca i čina , Miljenka Brkića moći ćete preuzeti tako da

svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/brkic.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

 

 

 

Uredio, odabrao i obradio: Nenad Grbac

————————

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present

Sadržaj ove stranice nije dopušteno ni kopirati, ni prenositi u drugim medijima, bez odobrenja autora knjige i autora stranice.